Tag Archives: Luật hóa chất

Đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Hóa chất

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết
Thường trực Chính phủ thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Hóa chất năm2007 và đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc xây dựng thay thế Luật này.

Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự phát triển của công nghiệp hóa chất, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi).

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra trong lĩnh vực hóa chất

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra trong lĩnh vực hóa chất
Cục Hóa chất xác định, việc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra trong lĩnh vực hóa chất là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Tập trung nguồn lực xây dựng Luật Hóa chất sửa đổi

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết
Dự kiến công bố Luật Hoá chất sửa đổi vào quý III hoặc quý IV/2025, Bộ Công Thương cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ.
All in one