Dung Môi Công Nghiệp

ETHANOL

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Clohydric – HCL

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Formic – HCOOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Malic – C4H6O5

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Photphoric – H3PO4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Antifoam (Chất Phá Bọt)

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Chlorine 60 – 70% – Ca(ClO)2

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Formaline – HCHO

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất HYDROGEN PEROXIDE – H2O2 50%