Tag Archives: Tập trung nguồn lực xây dựng Luật Hóa chất sửa đổi

Tập trung nguồn lực xây dựng Luật Hóa chất sửa đổi

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết
Dự kiến công bố Luật Hoá chất sửa đổi vào quý III hoặc quý IV/2025, Bộ Công Thương cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ.