HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Clohydric – HCL

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Formic – HCOOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất ACID SULPHURIC – H2SO4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Antifoam (Chất Phá Bọt)

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa chất Cautic Soda – NaOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Galatin – Keo Da Trâu

Hóa Chất Ngành Dệt Nhuộm

Hóa Chất Hydrazin Hydrate – N2H4.H2O

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất HYDROGEN PEROXIDE – H2O2 50%