Dung Môi Công Nghiệp

ETHANOL

Hóa Chất Ngành Giấy, Bao Bì

Hóa Chất Acid Acetic – CH3COOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Boric – H2BO3

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Formic – HCOOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Malic – C4H6O5

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Oxalic – C2H2O4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Photphoric – H3PO4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Stearic – C18H36O2