HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Clohydric – HCL

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Antifoam (Chất Phá Bọt)

Hóa Chất Ngành Giấy, Bao Bì

Hóa Chất Canxi Hydroxit – CaOH2

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa chất Cautic Soda – NaOH

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Chlorine 60 – 70% – Ca(ClO)2

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Dextrose Monohydrate – C6H12O6

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Ferous Sulphate – FeSO4

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Ferric Choride – FeCL3

HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Ferric Choride – FeCL3 (Bột)