Tag Archives: cần thiết phải sửa đổi Luật Hóa chất

Đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Hóa chất

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết
Thường trực Chính phủ thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Hóa chất năm2007 và đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc xây dựng thay thế Luật này.
All in one