Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

0.5M EDTA, pH 8.0

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

3M Solution Acetate pH 5.2-5.4

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

5M Potassium acetate, pH 7.5-9.0

Hóa Chất Hãng Himedia

Baird Parker Agar Base

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bile Salts

Hóa Chất Hãng Himedia

Blood agar base(Infusion Agar)

Hóa Chất Hãng Himedia

Brilliant Green Bile Broth, 2%

Hóa Chất Hãng Himedia

Cetrimide Agar Base