Tag Archives: Luật Hóa chất sửa đổi

Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự phát triển của công nghiệp hóa chất, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi).

Tập trung nguồn lực xây dựng Luật Hóa chất sửa đổi

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết
Dự kiến công bố Luật Hoá chất sửa đổi vào quý III hoặc quý IV/2025, Bộ Công Thương cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ.
All in one