Pipette thẳng thủy tinh 50ml, chia vạch cuối Iwaki