VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP 1 NHÁNH, GẮN TRÊN TƯỜNG MODEL EEW-WM

 – Vận  hành bằng cách bóp cần van