VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP 1 NHÁNH, GẮN TRÊN BÀN MODEL EEW-DM2

 – Vận  hành bằng cách bóp cần van