Bình định mức 500ml loại A Pyrex

Bình định mức 500ml loại A Pyrex