37/37 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 được triển khai theo đúng kế hoạch

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình KX.02/21-25 là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Đây là Chương trình tập trung nghiên cứu, làm rõ: (1) Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; (2) Nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh và tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đúc kết bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra; (3) Đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, kiến nghị tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình triển khai Chương trình, thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện các hoạt động có liên quan và các mặt công tác, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong thời gian còn lại của năm 2024 và năm 2025.

Đến nay, 37/37 đề tài đã tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm chương trình, nhiều đề tài đã phối hợp cùng tổ chức hội thảo, tọa đàm, khảo sát ở một số địa phương, ban, bộ, ngành. Hầu hết các đề tài đều xây dựng báo cáo chắt lọc lần 1 để phục vụ cho chương trình chung. Một số đề tài đã tập trung xây dựng báo cáo kiến nghị đạt chất lượng tốt, được Ban Chủ nhiệm chương trình xin ý kiến chuyên gia sớm hoàn thiện gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Chương trình KX02; phối hợp với Học viện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu đề tài thuộc chương trình.

BBT