Tag Archives: Phát huy giá trị biển đảo Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bền vững

Phát huy giá trị biển đảo Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bền vững

Phát triển bền vững kinh tế biển phải dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy các giá trị văn hoá biển đặc trưng Việt Nam và đòi hỏi phải thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược: thể chế; khoa học – công nghệ biển, giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực biển; hệ thống cơ sở hạ tầng “đa dụng”. Nội dung này được khẳng định trong cuốn sách “Phát huy giá trị biển đảo Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bền vững” của tác giả, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi.

All in one