Chai đựng mẫu có màng bọc, đáy vuông có nắp vô trùng Nalgene™ Square PET

All in one