Ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được thành lập trên cơ sở nâng cấp và tổ chức lại từ các đơn vị tiền thân là Khoa Các khoa học liên ngành (được thành lập năm 2017), và trước đó là Khoa Sau đại học (được thành lập năm 2002) theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/01/2024 của Giám đốc ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được ĐHQGHN giao sứ mệnh là đơn vị “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài theo định hướng liên ngành ở các lĩnh vực là thế mạnh của trường; tiên phong khai mở và phát triển các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật; nghiên cứu, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế”. Định hướng phát triển của Trường trong thời gian tới là sẽ trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín và chất lượng về khoa học liên ngành và nghệ thuật của ĐHQGHN và được xếp hạng cao ở khu vực và thế giới.

Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Nguyễn Văn Hiệu cho biết, việc ĐHQGHN chuyển đổi Khoa Các Khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật không chỉ là một trong những sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự thay đổi về chất của một đơn vị đào tạo mà còn là thành quả được tích lũy, phát triển dựa trên việc kết nối giá trị truyền thống, sự sáng tạo của một tập thể với nhiều khát vọng theo xu thế phát triển thời đại. Trong những năm vừa qua, nhà trường luôn cố gắng đóng góp vào sứ mệnh của ĐHQGHN, trở thành một cơ sở giáo đại học tiên phong trong việc triển khai nhiều chương trình đào tạo gắn với các vấn đề mới tại Việt Nam như đô thị học, quản lý và khai thác di sản một cách bền vững, công nghiệp văn hóa, biến đổi khí hậu…