Dự kiến Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 diễn ra vào dịp 02/09/2027

Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Tính đến năm 2020, Bộ KH&CN đã chủ trì tổ chức xét tặng 6 đợt giải thưởng vào các năm: 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2020, đồng thời đã trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước Quyết định tặng Giải thưởng cho tác giả, đồng tác giả của 265 công trình (107 công trình được Giải thưởng Hồ Chí Minh và 158 công trình được Giải thưởng Nhà nước).

Mới đây, Bộ KH&CN ban hành Công văn số 1681/BKHCN-TCCB ngày 20/05/2024 về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 7. Theo đó, Quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được tiến hành độc lập theo ba cấp :  a) Cấp cơ sở;  b) Cấp bộ, ngành, địa phương (gọi tắt là cấp bộ); c) Cấp Nhà nước (được tiến hành theo hai bước: bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành; bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước).

Thời gian, tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở; cấp bộ: a) Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2025 và hoàn thành trước 31/12/2025; b) Hội đồng cấp bộ tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước ngày 15/04/2026.

Theo Công văn số 1681/BKHCN-TCCB ngày 20/05/2024, dự kiến Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng vào cuối tháng 11/2026 và tổ chức Lễ trao Giải thưởng vào dịp 02/09/2027.

NG