Đào tạo cơ sở hạ tầng trong ASEAN giai đoạn 4 và cơ hội tham gia của Việt Nam

Theo đó, PTB đang tiến hành “Khảo sát về nhu cầu phát triển và ưu tiên của các tổ chức công nhận trong ASEAN” theo dự án về nâng cao cơ sở hạ tầng trong ASEAN giai đoạn 4.

Tại Cuộc họp lần thứ 41 của Nhóm công tác (WG2) về Đánh giá sự phù hợp trực thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN ngày 9-10/05/2023 diễn ra tại Đà Nẵng, các quốc gia thành viên ASEAN đã thống nhất chuyển 05 hoạt động đang chờ xử lý từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 4 của dự án.

Song song với việc tiến hành khảo sát trực tuyến về nhu cầu cần phát triển và ưu tiên của các tổ chức công nhận trong ASEAN, nhằm xây dựng năng lực, hỗ trợ các tổ chức công nhận phát triển chương trình công nhận mới và nâng cao hơn nữa các chương trình công nhận hiện có, PTB cũng đồng thời triển khai chương trình “Đào tạo về độ không đảm bảo đo, hiệu chuẩn, xác định giá trị sử dụng phương pháp và lấy mẫu cho chuyên gia đánh giá công nhận của các nước thành viên ASEAN”.