Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm (ISO 3310-1)