Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm – Retsch

Rây sàng (Sieve) 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm (ASTM E11)