Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm (ASTM E11)