Lam kính 25.4×76.2mm , phiến kính 22x22mm (Greetmed)