Giấy lọc định lượng

Giấy lọc 90, 110mm
Hãng Newstar TQ