Giá đỡ micropipette 7 vị trí

Giá đỡ pipet 7 vị trí