Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành

Quy hoạch Khu nghiên cứu và triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo đó, Bộ KH&CN công bố 11 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN như: thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho cá nhân có đóng góp cho lĩnh vực KH&CN; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho cá nhân công tác trong lĩnh vực KH&CN; thành lập khu công nghệ cao; mở rộng khu công nghệ cao; thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính nội bộ (01 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước và 03 thủ tục hành chính nội bộ trong Bộ KH&CN thuộc lĩnh vực hoạt động KH&CN) tại Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/08/2023. Cụ thể là: xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho cá nhân không thuộc Bộ KH&CN; xét tặng các danh hiệu thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN (khen thưởng thường xuyên); xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN (đề nghị đột xuất); xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho cá nhân thuộc Bộ KH&CN.