Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình định mức, loại A 250ml Pyrex