HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa chất Cautic Soda – NaOH