Hóa Chất Hãng Biobasic Canada

Chitosan >90% (Biobasic, cas 9012-76-4)