Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Cân kỹ thuật 1 số lẻ, max 400G