HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Hóa Chất Acid Stearic – C18H36O2