Hóa Chất Hãng Biobasic Canada

Albumin, PH 5.1±0.2