Hóa Chất Hãng Thermo Fisher

2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98%