Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số ngành lao động – thương binh và xã hội

Ưu điểm vượt trội

Giải pháp quản lý ASXH của VNPT (VNPT ASXH) là một trong các sản phẩm góp phần giúp ngành  LĐTB&XH và địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân công chuyển đổi số theo Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 và QĐ số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo đó, sản phẩm giúp đơn giản hóa và thống nhất chế độ báo cáo thông tin ASXH trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo số liệu ASXH cung cấp được chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH và UBND cấp tỉnh, bảo đảm tiết kiệm thời gian, nhân lực.

VNPT ASXH hỗ trợ ngành LĐTB&XH thống nhất việc quản lý, kiểm soát dữ liệu của các lĩnh vực về một hệ thống thông tin dùng chung và thống nhất toàn bộ cơ sở dữ liệu, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực thực hiện các chính sách ASXH, đảm bảo công bằng, đầy đủ, chính xác cho người dân.

Với giải pháp này, các cơ quan quản lý có đầy đủ thông tin, hỗ trợ công tác phân tích báo cáo và đánh giá cũng như ra quyết định điều hành, quản lý việc thực hiện chính sách ASXH đúng, đủ và tránh trùng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin và được phản ánh về các chính sách ASXH được thụ hưởng.

Đặc biệt, ưu điểm vượt trội của VNPT ASXH là được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với VNeID và đảm bảo việc chi trả chính sách ASXH không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực của đối tượng được thụ hưởng cũng như kế thừa, liên kết với dữ liệu bảo hiểm xã hội làm giàu dữ liệu ASXH. Đồng thời, giải pháp cũng liên thông với cơ sở dùng chung cấp tỉnh, trung tâm điều hành ASXH cấp tỉnh, kết nối dịch vụ công, một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính ASXH.

Phát triển theo hướng thông minh hơn

Được triển khai từ tháng 09/2020, đến nay VNPT ASXH đã và đang được 20 sở LĐTB&XH sử dụng; được ghi nhận tại các giải thưởng trong và ngoài nước như: Giải vàng IT World Awards 2022; Top 10 Sao khuê 2022 (hạng mục Chuyển đổi số); Top 10 Sản phẩm số make in Vietnam 2022; Danh hiệu “Chìa khóa vàng 2022” hạng mục Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; Chứng nhận Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp công nghệ 4.0.

Trong thời gian tới, VNPT ASXH sẽ được phát triển theo hướng thông minh hơn với việc ứng dụng thẻ ASXH điện tử, giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ứng dụng blockchain trong lưu trữ cơ sở dữ liệu về ASXH, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong việc chi trả phúc lợi xã hội của người dân; xây dựng bản đồ số ASXH để đánh giá về tình hình thực hiện chính sách ASXH.

Quản lý phát triển ASXH bền vững là vấn đề chiến lược nhằm xây dựng một xã hội ổn định, hài hòa, đồng thuận, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước. VNPT ASXH đã và đang cùng các bộ, ngành, địa phương từng bước hiện thực hóa chiến lược đó, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành LĐTB&XH nói riêng và tiến trình chuyển đổi số quốc gia nói chung.

PT