Tủ cấy mini cho nuôi cấy mô và vi sinh 700x700x1400mm