TẤM MẶT BÀN THÍ NGHIỆM PHENOLIC

 – Boda chemical resistent HPL 3650x1530x15.0mm, Grey color