SEN TẮM GẮN SÀN MODEL ES-F

 – Vận  hành bằng tay kéo