Ống Silicone

Đơn vị tính: Mét
Chất liệu ống : Silicone