GHẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM BỌC ĐỆM CÓ TỰA VÀ BÁNH XE

 – Có bánh xe kèm theo giúp di chuyển ghế dễ dàng, linh hoạt