Thanh lấy cá từ – Que lấy thanh khuấy từ

Thanh lấy cá từ – Que lấy thanh khuấy từ 300mm