Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 150 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 150 µm (ASTM E11)