Giấy lọc định tính (Newstar)

Giấy lọc định tính, phi 90, 110mm
Hãng Newstar TQ