Bình nuôi cấy tế bào 25cm, 70ml

Bình nuôi cấy tế bào 25cm, 70ml (Tiệt trùng)