Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

0.5M EDTA, pH 8.0

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

3M Solution Acetate pH 5.2-5.4

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

5M Potassium acetate, pH 7.5-9.0

Hóa Chất Hãng Himedia

Baird Parker Agar Base

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bile Salts

Hóa Chất Hãng Himedia

Cetrimide Agar Base